#1252
محمود
میهمان

وقتی کولر را روشن میکنم وقتی به جایی میرسد که فن دور تند کار میکند دیگه فن دور تندش یکسره میشود