#1263
حبیب
میهمان

سلام سمندlxدارم بعضی مواقع آمپرماشین میادتاوسط علامت هشدارمیده چنددقیقه که صبرمیکنم دوباره میادپایین.چندباربه فن نگاه کردم یه بارفن طرف شاگردکارنمیکنه یه وقت دیگه هم فن طرف راننده کارنمیکنه تودورکندابنجورمیشه