#1354
سجاد
میهمان

سمند پژو موتور دارم فن خنک کننده به جای دور کند یکسر می‌ره دور تند تا وقتی که با دستگاه ecuرا رست نکنم همین طوریه بعد از رست ecu درست میشه بعد چند روز بازهم بجای دور کند می‌ره دور تند کارم شده فقط جلوی تعمیرگاه رست کردن ecu لطفت علتش رو برام بگین دیگه